Så stora är honungsskördarna i Sverige.

juli 31, 2008 15:53 by Anna

I Sverige idag är det brist på honung, detta kanske inte konstigt då det också är brist på biodlare. Nyligen har studenter på SLU i Uppsala gjort en forskning på honungsmarknaden i Sverige. Såhär skriver de om antalet biodlare det finns i Sverige och hur stora skördarna är.

De senaste femtio åren har honungsmarknaden i Sverige gått från att vara en marknad med överskott och gränsskydd till att bli en öppen marknad där ungefär hälften av honungen är inhemsk och hälften är importerad. Den ökade konkurrensen från utländska aktörer har inte bara inneburit ett minskat utbud av svensk honung på den inhemska marknaden utan det har även bidragit till att antalet bin har minskat i Sverige. Det påverkar pollineringen negativt och därmed även förutsättningarna för det svenska lantbruket och möjligheterna att upprätthålla den biologiska mångfalden. Flera organisationer med anknytning till den svenska binäringen arbetar aktivt för att fler ska bli biodlare och för att antalet bisamhällen ska öka. För att det ska vara möjligt krävs det att det finns avsättning för den producerade honungsvolymen. Eftersom svensk honung generellt är dyrare att producera än utländsk honung är det nödvändigt att svenska honungsproducenter väljer marknadsstrategier som kan möta konkurrensen från den importerade honungen. Samtidigt som arbetet med att öka antalet bisamhällen fortgår, har en del biodlare uttryckt en oro för att ett ökat utbud av svensk honung bara medför sämre betalt för producenterna och ökade marginaler för mellanhänderna.

Enligt Jordbruksverket finns det geografiskt sett biodlare spridda i hela landet. Dock är det skillnad på hobbybiodlare och yrkesbiodlare. Hobbybiodlarna utgör majoriteten av Sveriges biodlare och kännetecknas av att de inte har biodling som huvudsysselsättning utan som en bisyssla. Yrkesbiodlarna är koncentrerade till områden med hög avkastning som tillexempel Västra Götaland, Östergötland och Skåne. Hur pass stor avkastning bisamhällena ger varje år beror på väderförhållandena och bina, alltså på placering och naturliga årsvariationer. Honungsskörden kan variera både i mängd, smak och konsistens år till år eller slungning till slungning. Efter Sveriges medlemskap i EU har arealen oljeväxter minskat och därmed har en viktig nektarkälla försvunnit. Detta har troligtvis haft en negativ inverkan på den producerade honungsvolymen. Under de senaste 30 åren har den genomsnittliga honungsskörden legat på ungefär 30 kilo per år och samhälle (Jordbruksverket, 2001). Biodlingsföretagarna menar dock att yrkesbiodlarna ligger på ett betydligt högre snitt, där det rör sig snarare om nivåer runt 60 kilo per år och samhälle.


Currently rated 3.5 by 2 people

  • Currently 3,5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Related posts

Add comment


(Will show your Gravatar icon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

maj 26. 2018 10:14